Zasady VI edycji plebiscytu

Etap I: Przyjmowanie zgłoszeń na Elektorów plebiscytu

Czas trwania: 17.12.2018 – 4.01.2019 – zakończony

Podczas tego etapu przyjmowane są wnioski o włączenie do składu Elektorów plebiscytu, którzy przeprowadzą dwa głosowania. Pierwsze będzie miało charakter selekcji – ze wszystkich zgłoszonych Kandydatur wyłonionych zostanie dziesięć najlepszych, które zostaną poddane pod obrady Jury. Z tego grona wyłoniony zostanie zwycięzca plebiscytu.

Drugie głosowanie będzie miało na celu wskazanie najlepszej spośród dziesięciu Nominowanych do Tytułu Kandydatur. Zwycięzca drugiego głosowania Elektorów zdobędzie Wyróżnienie Elektorów RE:PL 2018.

Etap II: Ogłoszenie składu Elektorów

Termin: do 7.01.2019 – zakończony

Skład Elektorów, który zadecyduje o nominacjach do tytułu liczy przynajmniej 20, a maksymalnie 50 osób. Lista włączonych w udział w plebiscycie elektorów jest jawna i publicznie zaprezentowana.

Etap III: Zgłaszanie Kandydatur do tytułu

Czas trwania: 10.01.2019 – 27.01.2019 – zakończony

Podczas tego etapu przyjmowane są zgłoszenia rebrandingów, które wezmą udział w plebiscycie. W zgłoszeniu występują dwa podmioty: Kandydat – czyli właściciel marki, która przeszła zmianę oraz Autor – projektant, zespół lub studio/agencja, którzy zaprojektowali i przeprowadzili wdrożenie nowego systemu wizualnego marki.

Do VI edycji plebiscytu mogą zgłaszać się wszystkie polskie przedsiębiorstwa, które w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 zakomunikowały zmianę marki połączoną z przeprojektowaniem identyfikacji wizualnej. Szczegóły znajdują się w Regulaminie.

Etap IV: Pierwsze głosowanie Elektorów Plebiscytu

Czas trwania: 4.02.2019 – 12.02.2019 – zakończony

Etap, w którym Elektorzy Plebiscytu oddają swoje głosy na poszczególne Kandydatury.

Każdy Elektor ma obowiązek przeanalizować wszystkie dostarczone mu przez organizatora zgłoszenia Kandydatur. Po analizie wybiera dziesięć najlepszych i szereguje je w kolejności od najlepszej, do najgorszej, dokonując oceny pod kątem następujących kryteriów:

 • spełnienie wymogów formalnych, czyli kompletność wniosku zgłoszeniowego;
 • zasadność przeprowadzonego rebrandingu;
 • oryginalność (niepowtarzalność) projektu;
 • estetyka projektu nowej identyfikacji wizualnej (wraz z logo);
 • wartość funkcjonalna.

Lista dziesięciu uszeregowanych Kandydatur to tzw. Głos Elektorski. Za zajęte na liście pozycje, każda Kandydatura otrzymuje stosowną ilość punktów, tj. 10 punktów za pierwsze miejsce, 9 punktów za drugie i tak aż do ostatniego, które otrzymuje 1 punkt.

Etap V: Ogłoszenie wyników Pierwszego głosowanie Elektorów Plebiscytu

Czas trwania: do 15.02.2019 – zakończony

Na stronie plebiscytu publicznie prezentuje się listę dziesięciu Kandydatur, które otrzymały największą liczbę punktów w Pierwszym głosowaniu Elektorów. Kandydatury te kwalifikują się do Etapu Finałowego i spośród nich wyłaniany jest Zwycięzca Plebiscytu, jak również Kandydatury Wyróżnione.

Etap VI: Finał – Obrady Jury, Drugie Głosowanie Elektorów i przyznanie Wyróżnień

Czas trwania: 20.02.2019 – 15.03.2019 – zakończony

Finał jest najbardziej rozbudowanym etapem VI edycji plebiscytu RE:PL 2018. Podzielony jest na kilka tur, a jego cel to wyłonienie Zwycięzcy Plebiscytu i przyznanie Wyróżnień. W tym etapie odbywają się dwa główne, odrębne procesy: Obrady Jury oraz Drugie Głosowanie Elektorów.

Obrady Jury

Jurorzy plebiscytu podejmują dyskusję z elementem głosowania, która ma wyłonić Polski Rebranding Roku 2018. Obrady dzielą się na kilka tur:

 • Pierwsze głosowanie wewnętrzne Jurorów – każdy z Jurorów szereguje listę Nominowanych Kandydatur od najlepszej do najgorsze. Analogicznie jak podczas IV etapu robią to Elektorzy. Na podstawie głosowania uzyskuje się wstępną klasyfikację Kandydatur. Tura ta trwa w dniach 20-27.02.2019.
 • Po zaprezentowaniu wyników pierwszego głosowania Jurorom, podejmują oni dyskusję i wymianę zdań, w ramach której starają się wypracować wspólne stanowisko. Jest to „część właściwa” obrad i trwa w dniach 1.03-10.03.2019.
 • Po dyskusji Jurorzy podejmują się drugiego głosowania wewnętrznego, które polega na analogicznym uszeregowaniu Kandydatów według własnego uznania, lecz z uwzględnieniem argumentów, które pojawią się w dyskusji. W wyniku drugiego głosowania uzyskuje się ostateczną klasyfikację Kandydatur. W ten sposób rozstrzygnięty zostaje plebiscyt oraz wskazani: Zwycięzca oraz drugie i trzecie miejsce. Drugie głosowanie Jurorów trwa w dniach 11-15.03.2019.

Obrady Jury, ich przebieg i uzyskiwane wyniki cząstkowe są tajne. Opublikowany zostanie ich ostateczny efekt.

Drugie Głosowanie Elektorów

Elektorzy Plebiscytu mają prawo przyznania tytułu „Wyróżnionego Polskiego Rebrandingu Roku 2018 według Elektorów Plebiscytu”. W tym celu w dniach 1.03-10.03.2019 odbywa się głosowanie, które wyłoni Kandydaturę uhonorowaną tym tytułem. Każdy z Elektorów odda jeden głos, na wybranego przez siebie Kandydata spośród dziesięciu, którzy zakwalifikowali się do Etapu Finałowego.

 

Podczas Etapu Finałowego wszystkie Kandydatury w każdej części (podczas Obrad Jury, jak i głosowania Elektorów) są oceniane na podstawie poniższych kryteriów:

 • zasadności przeprowadzonego rebrandingu;
 • oryginalności (niepowtarzalności) projektu nowej identyfikacji wizualnej;
 • estetyki nowej identyfikacji wraz z logo;
 • wartości funkcjonalnej nowego systemu wizualnego;
 • efektywności przeprowadzenia zmiany, czyli sprawności jej ogłoszenia oraz wdrożenia z uwzględnieniem wielkości marki i zakresu jej oddziaływania.
Etap VII: Ogłoszenie pełnych wyników plebiscytu

Czas trwania: do 30.03.2019

Po zakończeniu Etapu Finałowego Organizator ogłasza pełne wyniki i prezentuje Kandydatów, którzy zdobyli:

 • I miejsce (oraz tytuł Najlepszego Polskiego Rebrandingu Roku 2018),
 • II miejsce (oraz tytuł Drugiego Najlepszego Polskiego Rebrandingu Roku 2018 w RE:PL),
 • III miejsce (oraz tytuł Trzeciego Najlepszego Polskiego Rebrandingu Roku 2018 w RE:PL).

Ponadto przyznawane są dodatkowe Wyróżnienia:

 • Wyróżnienie Elektorów w Plebiscycie RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018,
 • Wyróżnienie Organizatora w Plebiscycie RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018.

Pełna treść zasad znajduje się w Regulaminie dostępnym tutaj