Regulamin V edycji plebiscytu RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018

§1
Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przebiegu Plebiscytu RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018, zwanego dalej Plebiscytem.
 2. Organizatorem Plebiscytu jest właściciel serwisu internetowego Branding Monitor, dostępnego pod adresem internetowym https://brandingmonitor.pl.
 3. Podstawowe definicje.
  1. Plebiscyt – konkurs branżowy RE:PL Polski Rebranding Roku 2018 organizowany w celu wyłonienia najlepszej zmiany marki przeprowadzonej w Polsce w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018.
  2. Jury Plebiscytu – ustalony przez Organizatora organ Plebiscytu, o określonej liczbie Jurorów powołanych przez niego do przeprowadzenia czynności konkursowych określonych w punkcie §6.
  3. Juror – osoba powołana przez Organizatora w charakterze członka Jury Plebiscytu.
  4. Elektor/Elektor Plebiscytu – osoba powołana przez Organizatora do przeprowadzenia czynności określonych w punkcie §5.
  5. Kandydat – Uczestnik Plebiscytu biorący w nim udział w charakterze instytucji przechodzącej rebranding, zmieniającej swoją identyfikację wizualną i/lub markę, pretendujący do zdobycia Tytułu Polskiego Rebrandingu Roku 2018.
  6. Autor – projektant, zespół projektantów lub przedsiębiorstwo, które stworzyło nowy system identyfikacyjny dla Kandydata biorącego udział w Plebiscycie i brało udział w zaprojektowaniu zmiany marki.
  7. Kandydatura – opracowane zgodnie z wytycznymi Organizatora zgłoszenie do Plebiscytu, przedstawiające dane Kandydata, dane Autora, przeprowadzony rebranding oraz pozostałe informacje wymagane przez Organizatora do wzięcia udziału w Plebiscycie.
  8. Kandydatury Nominowane do Tytułu – Kandydatury, które zostały zakwalifikowane do Etapu Finałowego w Etapie Pierwszego Głosowania Elektorów w celu poddania ich pod Obrady Jury oraz wyłonienia spośród ich grona Zwycięzcy Plebiscytu, a także Kandydatur wyróżnionych.
  9. Formularz Zgłoszeniowy – dokument umożliwiający zgłoszenie Kandydatury do Plebiscytu.
  10. Wniosek Elektorski – dokument umożliwiający zgłoszenie się do uczestnictwa w Plebiscycie w charakterze Elektora Plebiscytu.
  11. Głos Elektorski – lista Kandydatur wybranych przez Elektora w ramach etapów głosowań Elektorów, uszeregowanych od najlepszej do najgorszej, w ocenie danego Elektora.
  12. Obrady Jury – czynności Jurorów przeprowadzane w Etapie Finałowym zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Organizatora.
  13. Pierwsze Głosowanie Elektorów Plebiscytu – przyjmowanie Głosów Elektorskich w celu wyłonienia Kandydatur Nominowanych do Tytułu.
  14. Drugie Głosowanie Elektorów Plebiscytu – oddawanie pojedynczych głosów przez Elektorów na wybraną przez siebie Kandydaturę spośród Kandydatur Nominowanych do Tytułu, mające na celu wyłonienie Kandydatury, która zdobędzie Wyróżnienie Elektorów Plebiscytu.
  15. Tytuł – nagroda główna w Plebiscycie, którą zdobywa zwycięzca Plebiscytu.
  16. Wyróżnienia – nagrody niższej rangi przyznawane w Plebiscycie przez Jury Plebiscytu, Elektorów oraz Organizatora.

§2
Zasady i przebieg Plebiscytu oraz istotne terminy.

 1. Plebiscyt trwa od 17.12.2018 do 15.03.2019.
 2. Plebiscyt podzielony jest na następujące etapy:
  1. Etap Zgłoszeń na Elektorów, który trwa od 17.12.2018 do 4.01.2019;
  2. Ogłoszenie składu Elektorów: do 7.01.2019;
  3. Etap Zgłaszania Kandydatur, który trwa od 10.01.2019 do 27.01.2019;
  4. Etap Pierwszego Głosowania Elektorów, który trwa od 4.02.2019 do 12.02.2019;
  5. Ogłoszenie wyników Pierwszego Głosowania Elektorów: 15.02.2019;
  6. Etap Finałowy – Obrady Jury Plebiscytu i Drugie Głosowanie Elektorów Plebiscytu – wyłonienie zwycięzcy oraz przyznanie pozostałych wyróżnień, które trwają od 20.02.2019 do 15.03.2019, w tym:
   • i. Pierwsze głosowanie wewnętrzne Jurorów: 20-27.02.2019;
   • ii. Tura dyskusji: 1.03-10.03.2019;
   • iii. Drugie głosowanie wewnętrzne Jurorów: 11-15.03.2019;
   • iv. Drugie Głosowanie Elektorów: 1.03-10.03.2019.
  7. Ogłoszenie pełnych wyników Plebiscytu: do 30.03.2019.
 3. Elektorzy spośród przekazanych prze Organizatora Kandydatur wybierają Kandydatury Nominowane do Tytułu, które zostaną poddane pod obrady Jury Plebiscytu.
 4. Jury Plebiscytu, w ramach obrad przeprowadzonych zgodnie z wytycznymi Organizatora, oceni Kandydatury Nominowane do Tytułu i wyłoni Zwycięzcę Plebiscytu, a także kolejne miejsca i tym samym przyzna stosowne Wyróżnienia.
 5. Elektorzy i Organizator przyznają dodatkowe stosowne Wyróżnienia.

§3
Zasady i przebieg Etapu Zgłoszeń na Elektorów oraz warunki wyłaniania Elektorów.

 1. Etap Zgłoszeń na Elektorów trwa w terminie wyznaczonym przez Organizatora i na zasadach przez niego ustalonych.
 2. Celem Etapu Zgłoszeń na Elektorów jest skompletowanie składu osobowego Elektorów Plebiscytu.
 3. Prośbę o włączenie do składu Elektorów może złożyć każda pełnoletnia osoba, wypełniając poprawnie Wniosek Elektorski i przesyłając go do Organizatora.
 4. Elektorów wyłoni Organizator przeprowadzając ocenę kompetencji, umiejętności, doświadczenia i znajomości tematyki projektowania graficznego oraz brandingu osób, które nadeślą we wskazanym terminie Wnioski Elektorskie.
 5. Skład Elektorów będzie liczył nie więcej niż 50 osób. Ostateczną liczbę Elektorów ustali i ogłosi Organizator po weryfikacji nadesłanych Wniosków Elektorskich.
 6. Skład Elektorów jest jawny i zostanie publicznie zaprezentowany.
 7. Wyłonieni Elektorzy o pozytywnej decyzji zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 8. Każdy Elektor otrzyma Numer Elektorski, którego podanie będzie wymagane przy oddawaniu Głosu Elektorskiego.
 9. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 10. Osoba, która zostanie wybrana na Elektora nie będzie mogła zgłosić do Plebiscytu Kandydatury, której jest autorem lub współautorem, albo której autorem lub współautorem jest przedsiębiorstwo, w którym pozostaje zatrudniona.

§4
Zasady i przebieg Etapu Zgłaszania Kandydatur do Plebiscytu.

 1. Etap Zgłaszania Kandydatur do Plebiscytu trwa w terminie wyznaczonym przez Organizatora i na zasadach przez niego ustalonych.
 2. Celem Etapu Zgłaszania Kandydatur jest zebranie maksymalnej liczby wniosków o uczestnictwo w Plebiscycie i polega na przyjmowaniu wypełnionych Formularzy Zgłoszeniowych, na podstawie wzoru Formularza Zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora.
 3. Po upłynięciu terminu tego Etapu, Organizator wszystkie nadesłane zgłoszenia przekaże Elektorom w celu dokonania ich analizy oraz oceny.
 4. Jedynie kompletne i poprawnie wypełnione Formularze Zgłoszeniowe zostaną zakwalifikowane do dalszych etapów Plebiscytu.
 5. Do Plebiscytu w roli Kandydata może zgłosić się dowolna instytucja, organizacja lub przedsiębiorstwo działające i mające główną siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polski, które w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 ogłosiła istotną zmianę w swojej marce i/lub zmianę tożsamości wizualnej danej marki.
 6. Zgłoszenia Kandydatury może dokonać:
  1. Kandydat lub
  2. Autor, mający związek z przeprowadzaną przez Kandydata zmianą marki.
 7. Z udziału w Plebiscycie w roli Kandydata i/lub Autora wyłączeni są Jurorzy, Elektorzy, Organizator i ich rodziny, pracownicy, pracodawcy, współpracownicy oraz klienci.
 8. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz podanie wymaganych w nim danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
 9. Zgłoszenie i udział w Plebiscycie są bezpłatne.

§5
Zasady i przebieg Etapów Głosowania Elektorów.

 1. Etap Głosowania Elektorów trwa w terminie wyznaczonym przez Organizatora i na zasadach przez niego ustalonych.
 2. Celem głosowania Elektorów jest wybór maksymalnie dziesięciu najlepszych Kandydatur, które staną się Kandydaturami Nominowanymi do Tytułu i zostaną poddane pod obrady Jury.
 3. Organizator przekaże Elektorom drogą elektroniczną wszelkie informacje niezbędne do poprawnego oddania Głosów Elektorskich nie później, niż 3 dni przed rozpoczęciem terminu głosowania.
 4. Po zakończeniu Etapu Zgłaszania Kandydatur Organizator przekaże Elektorom listę dopuszczonych do Plebiscytu Kandydatur.
 5. Elektorzy są zobowiązani do przeanalizowania otrzymanych Kandydatur, tak pod kątem formalnym, jak i merytorycznym, zgodnie z kryteriami podanymi przez Organizatora oraz oddania Głosów Elektorskich w wyznaczonym terminie i w określony sposób (wykorzystanie formularza Głosu Elektorskiego).
 6. Kryteria oceny Kandydatur dokonywanej przez Elektorów:
  1. Spełnienie wymogów formalnych,
  2. Zasadność przeprowadzonego rebrandingu
  3. Oryginalność projektu – niepowtarzalność,
  4. Estetyka nowego systemu identyfikacji wizualnej,
  5. Wartość funkcjonalna nowego systemu identyfikacji wizualnej.
 7. Kryteria oceny stanowią pomoc w jej dokonaniu. Elektor dokonuje oceny każdej Kandydatury w sposób ogólny, tak, aby możliwy był wybór dziesięciu najlepszych jego zdaniem Kandydatur oraz ich odpowiednie uszeregowanie od najlepszej do najsłabszej.
 8. Kandydatury uwzględnione w Głosie Elektorskim otrzymają odpowiednią liczbę punktów, zależną od pozycji, na której się znajdą:
  1. Kandydat na 1 pozycji otrzyma 10 punktów,
  2. Kandydat na 2 pozycji otrzyma 9 punktów,
  3. Kandydat na 3 pozycji otrzyma 8 punktów,
  4. Kandydat na 4 pozycji otrzyma 7 punktów,
  5. Kandydat na 5 pozycji otrzyma 6 punktów,
  6. Kandydat na 6 pozycji otrzyma 5 punktów,
  7. Kandydat na 7 pozycji otrzyma 4 punkty,
  8. Kandydat na 8 pozycji otrzyma 3 punkty,
  9. Kandydat na 9 pozycji otrzyma 2 punkty,
  10. Kandydat na 10 pozycji otrzyma 1 punkt.
 9. Każdy Elektor w oddawanym przez siebie Głosie Elektorskim jest zobowiązany do uwzględnienia dziesięciu Kandydatur i uszeregowaniu ich w wymaganej kolejności.
 10. Postanowienie z pkt. 9 powyżej nie ma zastosowania w przypadku, gdy do Plebiscytu zostanie dopuszczonych mniej, niż dziesięć Kandydatur.
 11. W Głosie Elektorskim nie można przyznawać miejsc równorzędnych większej liczbie Kandydatur (wykluczone są pozycje ex aequo).
 12. Kandydatury nieuwzględnione w Głosie Elektorskim nie będą punktowane przy obliczaniu wyników Głosowania Elektorów.
 13. Jeśli Elektor w Głosie Elektorskim uwzględni Kandydaturę niespełniającą wymogów formalnych, to Organizator może poprosić Elektora o ponowne oddanie Głosu Elektorskiego z wykluczeniem danej Kandydatury.
 14. Po oddaniu Głosów Elektorskich przez Elektorów w wyznaczonym terminie, Organizator zsumuje punkty i przedstawi ogólne wyniki Głosowania Elektorów, tj. wskaże jedynie Kandydatury Nominowane do Tytułu.
 15. Dziesięć najwyżej ocenionych Kandydatur zostanie zakwalifikowanych do Etapu Finałowego.
 16. W trakcie trwania Etapu Finałowego Elektorzy będą uprawnieni do drugiego głosowania, w ramach którego przyznają Wyróżnienie Elektorów.
 17. Drugie głosowanie Elektorów będzie polegało na oddaniu jednego głosu na wybraną przez siebie Kandydaturę spośród Kandydatur Nominowanych do Tytułu.
 18. Wyróżnienie Elektorów zdobędzie Kandydatura, która otrzyma najwyższą liczbę głosów w drugim głosowaniu.
 19. Wyniki drugiego głosowania Elektorów pozostają tajne do momentu ogłoszenia pełnych wyników Plebiscytu.

§6
Zasady i przebieg Etapu Finałowego.

 1. Etap Finałowy trwa w terminie wyznaczonym przez Organizatora i na zasadach przez niego ustalonych.
 2. Celem Etapu Finałowego jest wyłonienie w drodze Obrad Jury Najlepszego Polskiego Rebrandingu Roku 2018 spośród Kandydatów Nominowanych do Tytułu oraz przyznanie pozostałych Wyróżnień.
 3. Skład Jury jest jawny i zostanie publicznie zaprezentowany.
 4. Obrady Jury będą przebiegać w następujących turach:
  1. Indywidualna ocena Nominowanych do Tytułu Kandydatur.
  2. Pierwsze głosowanie wewnętrzne Jurorów.
  3. Sumowanie wyniku na bazie których powstaje klasyfikacja wstępna Nominowanych do Tytułu Kandydatur – ranking szeregujący Nominowane do Tytułu Kandydatury od najwyżej ocenionej, do najsłabiej ocenionej.
  4. Dyskusja Jurorów – wymiana argumentów na temat klasyfikacji wstępnej.
  5. Drugie głosowanie wewnętrzne Jurorów po wymianie zdań i argumentów.
  6. Sumowanie wyniku na bazie których powstaje klasyfikacja końcowa Nominowanych do Tytułu Kandydatów – rozstrzygnięcie Plebiscytu.
  7. Ogłoszenie ostatecznych wyników.
 5. Nad poprawnym przebiegiem Obrad Jury czuwa Organizator, koordynując pracę Jurorów, jednak nie ingeruje on w podejmowane decyzje.
 6. Jurorzy oceniają poszczególnych Kandydatów Nominowanych do Tytułu uwzględniając następujące kryteria:
  1. Zasadność przeprowadzonego rebrandingu,
  2. Oryginalność projektu – niepowtarzalność,
  3. Estetykę nowego systemu identyfikacji wizualnej,
  4. Wartość funkcjonalną nowego systemu identyfikacji wizualnej,
  5. Efektywność zmiany – sprawność zakomunikowania i wdrożenia w stosunku do wielkości marki i zakresu jej oddziaływania.
 7. Wyniki cząstkowe każdej tury Obrad Jury pozostają tajne.

§7
Ogłoszenie wyników i nagrody.

 1. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Plebiscytu do 30.03.2019.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Plebiscytu drogą elektroniczną.
 3. Kandydatura najwyżej oceniona przez Jurorów Plebiscytu wygra Plebiscyt i zdobędzie tym samym Tytuł, który Autor i Kandydat wskazani w tej Kandydaturze będą mogli stosować zamiennie w odniesieniu do przeprowadzonego rebrandingu:
  1. „Zwycięzca Plebiscytu RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018”,
  2. „Najlepszy Polski Rebranding Roku 2018 w RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018”,
  3. „Zwycięzca RE:PL 2018”.
 4. Kandydatura, która w ocenie Jurorów zajmie drugie miejsce zdobędzie tym samym Wyróżnienie, które Autor i Kandydat wskazani w tej Kandydaturze będą mogli stosować zamiennie w odniesieniu do przeprowadzonego rebrandingu, w formule:
  1. „II miejsce w Plebiscycie RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018”,
  2. „Drugi Najlepszy Polski Rebranding Roku 2018 w RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018”,
  3. „II miejsce w RE:PL 2018”.
 5. Kandydatura, która w ocenie Jurorów zajmie trzecie miejsce zdobędzie tym samym Wyróżnienie, które Autor i Kandydat wskazani w tej Kandydaturze będą mogli stosować zamiennie w odniesieniu do przeprowadzonego rebrandingu, w formule:
  1. „III miejsce w Plebiscycie RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018”,
  2. „Trzeci Najlepszy Polski Rebranding Roku 2018 w RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018”,
  3. „III miejsce w RE:PL 2018”.
 6. Kandydatura, która w drugim głosowaniu Elektorów zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma Wyróżnienie, które Autor i Kandydat wskazani w tej Kandydaturze będą mogli stosować zamiennie w odniesieniu do przeprowadzonego rebrandingu, w formule:
  1. „Wyróżnienie Elektorów w Plebiscycie RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018”,
  2. „Wyróżniony Polski Rebranding Roku 2018 według Elektorów Plebiscytu RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018”,
  3. „Wyróżnienie Elektorów w RE:PL 2018”.
 7. Ponadto prawo do przyznania Wyróżnienia zastrzega sobie również Organizator. Autor i Kandydat, którzy otrzymają to Wyróżnienie będą mogli w odniesieniu do wyróżnionego rebrandingu stosować zamiennie formułę:
  1. „Wyróżnienie Organizatora w Plebiscycie RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018”,
  2. „Wyróżniony Polski Rebranding Roku 2018 według Organizatora Plebiscytu RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018”,
  3. „Wyróżnienie Organizatora w RE:PL 2018”.
 8. Ponadto wszyscy pozostali Autorzy i Kandydaci wskazani w Kandydaturach Nominowanych do Tytułu (10 najlepszych Kandydatur z Etapu Finałowego) po zakończeniu Plebiscytu mogą posługiwać się tytułem „Nominacja do Tytułu w Plebiscycie RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018” w odniesieniu do przeprowadzonego rebrandingu.

§8
Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z obowiązkiem poinformowania o nich na stronie https://brandingmonitor.pl lub https://repl.brandingmonitor.pl lub na profilu Facebook https://facebook.com/BrandnigMonitor.
 2. Reklamacje odnośnie Plebiscytu można zgłaszać na adres e-mail Organizatora udostępniony na potrzeby Plebiscytu w okresie do 14 dni od ogłoszenia wyników Plebiscytu. Po tym czasie zgłaszane reklamacje będą bezskuteczne.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator na wniosek osób zainteresowanych.
 4. Decyzje wydane przez Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.