Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przebiegu Plebiscytu RE:PL – Polski Rebranding Roku 2016, zwanego dalej Plebiscytem.
 2. Regulamin określa również warunki uczestnictwa Kandydatów, Autorów, Głosujących i Jurorów w Plebiscycie oraz warunki wyłaniania i funkcjonowania Jury Plebiscytu.
 3. Organizatorem Plebiscytu jest wydawca serwisu internetowego Branding Monitor dostępnego pod adresem www.brandingmonitor.pl.
 4. Podstawowe definicje.
  • a. Plebiscyt – konkurs branżowy RE:PL Polski Rebranding Roku 2016 organizowany w celu wyłonienia najlepszej zmiany marki przeprowadzonej w Polsce w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016.
  • b. Jury Plebiscytu – określona przez Organizatora liczba Jurorów powołanych przez niego do przeprowadzenia czynności konkursowych określonych w punkcie 6.
  • c. Juror – osoba powołana przez Organizatora do Jury Plebiscytu.
  • d. Kandydat – Uczestnik Plebiscytu biorący w nim udział w charakterze instytucji przechodzącej rebranding, zmieniającej swoją identyfikację wizualną, lub markę.
  • e. Autor – projektant, zespół projektantów lub przedsiębiorstwo, które stworzyło nowy system identyfikacyjny dla Kandydata biorącego udział w Plebiscycie i brało udział w zaprojektowaniu zmiany marki.
  • f. Głosujący – osoba biorąca udział w Plebiscycie poprzez oddanie głosu w II etapie Plebiscytu na wybranego przez siebie Kandydata z wykorzystaniem wskazanej przez Organizatora techniki głosowania.
  • g. Formularz Zgłoszeniowy – dokument umożliwiający zgłoszenie Kandydata i/lub Autora do Plebiscytu.


§2 ZASADY I PRZEBIEG PLEBISCYTU

 1. Plebiscyt trwa od 20.12.2016 do 10.02.2017.
 2. Plebiscyt podzielony jest na trzy etapy:
  • a. Etap Zgłoszeń do Jury Plebiscytu: od 20.12.2016 do 27.12.2016;
  • b. Ogłoszenie pełnego składu osobowego Jury Plebiscytu: 30.12.2016;
  • c. Etap zgłaszania Kandydatów i Autorów do Plebiscytu: od 4.01.2017 do 24.01.2017;
  • d. Obrady Jury Plebiscytu – przyznanie dziesięciu finałowych nominacji: od 25.01.2017 do 31.01.2017;
  • e. Etap głosowania – Etap finałowy: od 1.02.2017 do 10.02.2017.
 3. Jury Plebiscytu wyłania dziesięciu Kandydatów do Tytułu Najlepszego Polskiego Rebrandingu Roku 2016, którzy wezmą udział w finałowym Etapie głosowania.
 4. Tytuł Najlepszego Polskiego Rebrandingu Roku 2016 zostanie przyznany Kandydatowi, który otrzyma największą liczbę głosów w Etapie finałowym.


§3 ZASADY I PRZEBIEG ETAPU WYŁANIANIA JURY PLEBISCYTU

 1. Etap wyłaniania Jury Plebiscytu trwa w wyznaczonym przez Organizatora terminie i polega na uzupełnieniu składu Jury Plebiscytu o Jurorów wyłanianych spośród Czytelników bloga Branding Monitor w liczbie określonej przez Organizatora.
 2. Pełny skład osobowy Jury Plebiscytu ostatecznie zatwierdza Organizator, a od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
 3. Skład osobowy Jury Plebiscytu jest jawny.


§4 ZASADY I PRZEBIEG ETAPU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW I AUTORÓW DO PLEBISCYTU

 1. Etap zgłaszania Kandydatów i Autorów do Plebiscytu polega na przyjmowaniu zgłoszeń do Plebiscytu z wykorzystaniem Formularza Zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora.
 2. Po zakończeniu terminu tego Etapu, Organizator przekaże wszystkie prawidłowe zgłoszenia pod obrady Jury Plebiscytu, które wskaże dziesięciu finałowych Kandydatów biorących udział w Etapie finałowym.


§5 PRZEBIEG I ZASADY ETAPU FINAŁOWEGO

 1. Etap finałowy trwa w wyznaczonym przez Organizatora terminie i polega na wyłonieniu w drodze głosowania Najlepszego Polskiego Rebrandingu Roku 2016 spośród Kandydatów nominowanych do tego Etapu przez Jury Plebiscytu.
 2. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem wskazanej przez Organizatora techniki głosowania na stronie www.repl.brandingmonitor.pl.


§6 ZADANIA I FUNKCJE JURY PLEBISCYTU

 1. Jury Plebiscytu przyznaje nominacje do Tytułu Najlepszego Polskiego Rebrandingu Roku 2016 dziesięciu Kandydatom wyłonionym spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń do Plebiscytu.
 2. Jury Plebiscytu wyłania nominowanych do Tytułu Kandydatów po zakończeniu Etapu zgłaszania Kandydatów w terminie wskazanym przez Organizatora.
 3. Nominacje zostaną przyznane w drodze wewnętrznego głosowania Jurorów.
 4. W określonym przez Organizatora czasie każdy z Jurorów przedstawi Organizatorowi listę 10 wybranych przez siebie Kandydatur, prawidłowo zgłoszonych do Plebiscytu, w kolejności od najlepszej (jego zdaniem) do najgorszej, z krótkim uzasadnieniem minimum pierwszych trzech miejsc.
 5. Uszeregowanym w ten sposób Kandydatom przyznane zostaną punkty: 10 pkt. za I miejsce, 9 pkt. za II, 8 pkt. za III, itd. aż do miejsca X, które otrzyma 1 pkt. Po zsumowaniu punktów z list od każdego Jurora Organizator przedstawi Jury Plebiscytu ostateczną klasyfikację na podstawie której pierwszych dziesięciu Kandydatów z największą liczbą punktów otrzyma nominacje do udziału w Etapie finałowym.
 6. Liczba nominowanych do Tytułu Kandydatów może zostać zmniejszona na wniosek Jury i za zgodą Organizatora w przypadku gdy:
  • a. Jury Plebiscytu uzna, że nie jest w stanie wskazać dziesięciu nominowanych Kandydatów;
  • b. Do Plebiscytu zostanie prawidłowo zgłoszonych mniej niż dziesięciu Kandydatów;
  • c. Zajdą inne istotne przyczyny.
 7. Zgodę na zmniejszenie liczby nominowanych Kandydatów, którzy wezmą udział w Etapie finałowym wydaje Organizator.
 8. Organizator, jeśli uzna za stosowne, może sam uzupełnić liczbę nominowanych Kandydatów jeśli Jury nie wskaże przynajmniej pięciu Kandydatów, przy założeniu, że do Plebiscytu napłynie odpowiednia liczba prawidłowych zgłoszeń.
 9. Każdy z Jurorów może także dokonać zgłoszenia Kandydata do Plebiscytu w ramach Etapu zgłaszania Kandydatów i Autorów do Plebiscytu z zastrzeżeniem 7 pkt. 4.
 10. Jury Plebiscytu przyzna także własną, niezależną od wyników głosowania w Etapie finałowym nagrodę w postaci tytułu „Wyróżnionego Polskiego Rebrandingu Roku 2016 według Jury Plebiscytu” jednemu z nominowanych przez siebie Kandydatów.


§7 ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW I AUTORÓW DO PLEBISCYTU

 1. Do Plebiscytu w roli Kandydata może zgłosić się dowolna instytucja, organizacja lub przedsiębiorstwo działające i mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polski, która w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 ogłosiła istotną zmianę w swojej marce i/lub zmianę tożsamości wizualnej danej marki.
 2. Zgłoszenie do Plebiscytu wymaga podania odpowiednich danych wskazanych przez Organizatora w Formularzu Zgłoszeniowym.
 3. Zgłoszenia Kandydata do Plebiscytu może dokonać:
  • a. sam Kandydat;
  • b. Autor mający związek z przeprowadzaną przez Kandydata zmianą marki;
  • c. Organizator;
  • d. Juror Jury Plebiscytu z zastrzeżeniem 7 pkt. 4;
  • e. Dowolna osoba niezwiązana z Kandydatem, ani Autorem, która poprawnie wypełni Formularz Zgłoszeniowy.
 4. Z udziału w Plebiscycie w roli Kandydata i/lub Autora wyłączeni są Jurorzy, ich rodziny, pracownicy, pracodawcy, współpracownicy oraz klienci.
 5. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz podanie wymaganych w nim danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przyjęcia Zgłoszenia do Plebiscytu.
 6. Zgłoszenie i udział w Plebiscycie są bezpłatne.


§8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora do 17.02.2017.
 2. Kandydat i Autor, którzy uzyskają największą liczbę głosów udzielonych przez Głosujących zdobędą tytuł „Najlepszego Polskiego Rebrandingu Roku 2016 według Czytelników Branding Monitor”.
 3. Podmioty i Autorzy, którzy zdobędą odpowiednio drugą i trzecią największą liczbę głosów otrzymają wyróżnienia w postaci tytułu „Drugi Najlepszy Polski Rebranding Roku 2016 według Czytelników Branding Monitor” i „Trzeci Najlepszy Polski Rebranding Roku 2016 według Czytelników Branding Monitor”.
 4. Tytuł „Wyróżnionego Polskiego Rebrandingu Roku 2016 według Jury Plebiscytu” jednemu z nominowanych Kandydatów przyzna Jury Plebiscytu, niezależnie od wyników głosowania w Etapie finałowym.
 5. Organizator zastrzega sobie również prawo do przyznania niezależnego od głosowania i Wyróżnienia Jury Plebiscytu wyróżnienia w postaci Tytułu „Wyróżnionego Polskiego Rebrandingu Roku 2016 według Branding Monitor”.
 6. Wszyscy wyróżnieni Kandydaci i Autorzy otrzymają dyplomy oraz prawo do posługiwania się zdobytym przez siebie tytułem.


§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z obowiązkiem poinformowania o nich na stronie www.brandingmonitor.pl lub www.repl.brandingmonitor.pl lub na profilu Facebook http://facebook.com/BrandnigMonitor.
 2. Reklamacje odnośnie Plebiscytu można zgłaszać na adres e-mail Organizatora udostępniony na potrzeby Plebiscytu w okresie do 14 dni od ogłoszenia wyników Plebiscytu. Po tym czasie zgłaszane reklamacje będą bezskuteczne.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator na wniosek osób zainteresowanych.
 4. Od decyzji wydanych przez Organizatora nie przysługuje odwołanie.